Str. Justinian nr. 15A, zona Dorobanti Polona, Sector 2, Bucuresti

Politică de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dvs. personale este importantă pentru noi și dorim să vă simțiți confortabil vizitând site-ul andreeadentalstudio.ro
 
CINE SUNTEM?
ANDREEA DENTAL STUDIO SRL
Cod fiscal: 29544450
Numar de inregistrare la registrul comertului: J03/62/2012
Adresa: B-Dul Petrochimistilor 7, Pitesti, Arges
Web: www. andreeadentalstudio.ro
E mail: protectiadatelor @ andreeadentalstudio.ro
Telefon: +0744346901
 
CE DATE COLECTĂM ȘI PRELUCRĂM?
Pe site-ul andreeadentalstudio.ro ne puteți oferi un singur tip de date personale, valabile atât pentru cei care doresc să ne contacteze cât și pentru cei care doresc o programare.
  1. Datele prelucrate
Prin completarea formularelor disponibile pe fiecare pagină din site ne furnizați următoarele date personale: numele complet, adresă de email, numărul de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.
1.2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, platforma va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / programare online / newsletter.
1.3. Programare online;
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal se rezumă la contactarea persoanei in vederea unei programari. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679; temeiul legal fiind încheierea și executarea contractului în cazul procesării comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).
2. Scopurile și temeiurile de prelucrării
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
 
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul trimiterii formularului. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.
 
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 
    2.1. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, ANDREEA DENTAL STUDIO SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
În timpul utilizării platformei www.andreeadentalstudio.ro, sunt colectate  date referitoare la istoricul căutărilor, categoriile de produse vizitate, produsele vizualizate, articolele vizualizate etc.
În același timp, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa IP, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.
Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.
 
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
 
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.
 
3. CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?
 
Ca principiu, ANDREEA DENTAL STUDIO SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
 
În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina ANDREEA DENTAL STUDIO SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, ANDREEA DENTAL STUDIO SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de ANDREEA DENTAL STUDIO SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
 
4. CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ANDREEA DENTAL STUDIO SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină ANDREEA DENTAL STUDIO SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulamentul GDPR şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Cu toate acestea ANDREEA DENTAL STUDIO SRL rămâne operatorul datelor dumneavoastră. În următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
            •           pentru administrarea Site-ului;
            •           în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către ANDREEA DENTAL STUDIO SRL prin intermediul Site-ului;
            •           pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
            •           pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță;
            •           atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
            •           Servicii comunicare email (SMTP) – adresa de e-mail;
            •           Servicii de curierat – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
            •           Servicii de facturare / contabilitate – nume, prenume, CNP , adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
            •           Servicii juridice – nume, prenume, adresă, CNP;
 
5. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către ANDREEA DENTAL STUDIO SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.
 
6. Drepturile de care beneficiați
 
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
 
    dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către ANDREEA DENTAL STUDIO SRL, conform celor descrise în prezentul document;
    dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea ANDREEA DENTAL STUDIO SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
    dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către ANDREEA DENTAL STUDIO SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
    dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
        acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
        în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
        în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
        în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
        în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
        datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, ANDREEA DENTAL STUDIO SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
    dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
        persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
        prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
        operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
        persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 
    dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către ANDREEA DENTAL STUDIO SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
    dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
        în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al ANDREEA DENTAL STUDIO SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care ANDREEA DENTAL STUDIO  SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
        în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 
    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
    dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 
CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.?
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: protectiadatelor@andreeadentalstudio.ro.
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politică privind fișierele cookies

PROGRAMARE ONLINE

!
!
!
Anuleaza